ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

  Skip รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 - 4/4

  พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  โครงสร้างข้อมูล อาเรย์ ฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบวนซ้ำเชิงซ้อน การอ้างอิงตัวแปรในหน่วยความจำ การจัดการข้อมูล  แฟ้มข้อมูล ที่อยู่ของข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)  

  พัฒนาทักษะกระบวนการด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลแบบอาเรย์ สร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชัน ควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนตามกระบวนวิธี จัดเก็บ และเรียกใช้แฟ้มข้อมูล โดยใช้หลักการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)  

  เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบและเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมโลก

  พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น คำสั่งพื้นฐานคำสั่งวนซ้ำ กระบวนความ ตัวแปร การกำหนดสี การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)

            มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โครงสร้างของโปรแกรม วิเคราะห์ตัวแปร ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการโปรแกรม เพื่อสร้างชิ้นงานตามแนวทางการพัฒนาโครงงาน  โดยการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

   เพื่อให้เห็นคุณค่า ต่อการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชำนาญ ของการพัฒนาโปรแกรมตามหลักการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ