รายวิชาที่มีอยู่

อธิบายและทดลองตามหลักการแนวคิดและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้  (Research  and Knowledge Formation)  เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมชุดกล่องสมองกล

ฝึกปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและประมวลผลข้อมูล กล่องสมองกล IPST Micro-BOX 
ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม A การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก 
กลุ่ม C, D, P, O ทดสอบจอภาพ SLCD การควบคุมมอเตอร์ไฟตรง การควบคุมเสียงและสเต็ปเปอร์มอเตอร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  
โดยการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สร้างชิ้นงานอย่างเห็นคุณค่าของการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รู้จักทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการทดลองได้  สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลก

       พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้างคำสั่งในการประมวลผลคำสั่งในการคำนวณ  ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูล  และแสดงผล    โดยการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)
        ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โครงสร้างของโปรแกรม โดยการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) 
      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ